Mezotelyoma Hastalığı Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Mezotelyoma Hastalığı Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Mezotelyoma Hastalığı Tedavi Seçenekleri Nelerdir? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Bugüne değin mezotelyoma tedavisinde cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, kombine tedavi seçenekleri denenmiştir. Son 10 yılda fotodinamik tedavi, gen tedavisi gibi yeni–umut verici çalışmalar da halen sürmektedir.

Cerrahi tedavi: Mezotelyoma lokal bir hastalık olup, hastalığın terminal dönemine değin tümör lokal invazyonla yayılır. Hastaların büyük çoğunluğu lokal tümör tutulumları nedenli solunum yetmezliği veya pnömoniden kaybedilmekte, yaklaşık yüzde 10’u ise perikart veya miyokart tutulumuna bağlı nedenlerle kaybedilmektedir. Hastalığın bu özelliği nedeniyle lokal kontrolü sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesi, hastalığın tedavisinde önemli bir aşama olarak kabul edilmektedir. Mezotelyomada uygulanan cerrahi yöntemler:

 – Şikayet giderici (plörodezis (akciğer ve göğüs duvarının yapıştırılması) ve kısmi plörektomi (Plevranın sıyrılıp çıkarılması).

– Tedavi amaçlı (tam plörektomi ve radikal ekstraplevral pnömonektomi (Akciğerle beraber zarın çıkarılması) olarak sınıflandırılırlar

 “Ekstraplevral pnömonektomi”de ise plevral zarfla birlikte akciğer, perikart ve diyafram tamamiyle çıkarılır. Bu yöntemde makroskopik tümör bırakılmaz. Mikroskopik tümör odakları mevcut kalabilir.

Literatüre göre MPM’nin cerrahi tedavisinde konsensus sağlandığı kabul edilen klinik durumlar:

 Preoperatif hastanın incelenmesi: Ekstraplevral pnömonektomi veya total plörektomi açısından hastanın incelenmesinde olağan olarak akciğer filmi, toraks tomografisi, toraks manyetik rezonansı, ekokardiyogram, solunum fonksiyon testi, kan gazı analizi, gerekirse perfüzyon sintigrafisi ve kan değerlerinin incelenmesi gerekir. 65 yaşın üstündeki, Karnofsky skoru 70’in altında, kalp ejeksiyon fraksiyonu yüzde 45’ten az, kan gazında pO2 45 mmHg, rezeksiyon sonrası FEV1’i 1lt’ nin altında olan hastalarda bu cerrahi girişimler kontraendikedir.

Kemoterapi:Kemoterapide hedeflenen amaç, sitotoksik (hücre öldüren) bir ajanı damardan vererek yayılan tümör hücrelerinin sayısını azaltmaktır.

İntrakaviter kemoterapi:Daha yüksek dozda lokal kullanımı sağlaması ve daha az toksisiteye sahip iyi bir tedavi metodudur.  Bu tedavi yönteminin erken evre vakalarında veya tümörün tümünün cerrahi işlemle alındığı vakalarda cerrahiye ek olarak uygulanabilmektedir.

 Radyoterapi:Tedavi amaçlı eksternal radyoterapinin geniş bir alana uygulama gereği vardır, bu nedenle doz oldukça yüksek olmalıdır; dolayısıyla yan etki oranı yüksek, toleransı zordur; antitümöral duyarlılık da iyi değildir. Bugünkü bilgilerimize göre bu tümörün tedavisinde tek başına radikal radyoterapi uygulama önerisi halen yoktur. Ancak radyoterapi, diğer tedavi seçenekleri ile kombinasyonda kullanılabilir.

 Eksternal radyoterapi, bugün için mezotelyomada üç amaçla kullanılır:

Bunlardan ilki ağrı kontrolü amacıdır.

İkincisi invaziv işlem bölgelerine verilerek tümörün 4 lokal yayımını engellemek,

 Üçüncüsü ise cerrahi ve kemoterapiye kombine olarak kullanılmasıdır.

Kombine tedavi:Cerrahi tedavi başlığı altında kısmen değinildiği gibi, son yıllarda cerrahi tedavi ile kombine kemoterapi ve radyoterapinin yaşam süresini en fazla uzattığı belirtilmektedir.

Destek tedavisi:Mezotelyomada destek tedavi şu ana başlık içerir: Ağrının kontrolü, plevral sıvının kontrolü, nefes darlığının kontrolü, beslenme ve diğer sorunların kontrolü.

Yeni arayışlar arasında beklentilere cevap verme potansiyeli olabilecek yöntemler; gen tedavisi, fotodinamik tedavi ve immünoterapi olarak sayılabilir.

Mezotelyoma Hastalığı Tedavi Seçenekleri Nelerdir? hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.