Timoma Nedir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Timoma Nedir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Timoma Nedir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir? konusunda yazılan bu yazı akciğer kanser cerrahisi alanında uzman Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından kaleme alınmış ve bilgi amaçlı paylaşılmıştır.

Erişkinlerde ön mediasten tümörlerinin yüzde 20’sini oluşturur.

Histolojik olarak; lenfositik, epitelyal ve spindle cell variantları vardır ve değişik sınıflamalar yapılmaktadır.

Sert bir yapıdadır.

1/3 ü nekrotik, hemorajik veya kistik olabilir.

Direk invazyonla yayılabilir. Lenfojen ve hematojen yayılım nadirdir.

Evrelemede, etraf yapılara, kapsüle invazyon derecesine dayanır. Prognoz tahmini için önemlidir.

Çoğunlukla tesadüfen akciğer grafilerinde görülür.

Timomada ne gibi şikayetler olmaktadır?

1/3 ü semptomatiktir.

  • Göğüs ağrısı,
  • Öksürük,
  • Nefes darlığı.

Metastazı nadirdir.

Paratimik sendromlar gelişebilir.

Myastenia gravis (MG),

Hipogamaglobulinemi,

Pür RBC aplazisi,

Myastenia gravis nedir?

Sinir ileti kavşağındaki bozukluktan kaynaklanan nöromüsküler kavşak hastalığıdır.

  • Kadınlarda sıktır. Semptomları çift görme, göz kapağı düşüklüğü, yutma güçlüğü, halsizlik ve güçsüzlük, ses değişikliği, çiğnemede zorluk.
  • Timomaların yüzde 30-50’sinde görülür.
  • MG’lerin yüzde 10-15’inde timoma vardır
  • Nöromuskuler kavşakdaki asetilkolin reseptörlerine bağlanan antikorlar üretilir.

Myastenia graviste tedavi yöntemleri nelerdir?

  • Kolinesteraz inhibitörleri. Piridostigmin (Mestinon)
  • Kortikosteroidler
  • İmmünosüpresanlar, azatioprin (İmuran), mikofenolat mofetil (CellCept), siklosporin (Sandimmune, Neoral), metotreksat (Trexall) veya takrolimus (Prograf)

Cerrahi tedavi:VATS ve Robotik timektomi ve ya timotimektomi(Timoma ile beraber bütün timüs dokusun çıkarılması)

Timomalarda tanı yöntemleri nelerdir?

Akciğer grafisinde iyi sınırlı, lobule, genellikle aortik kökün üstünde ve anterosuperior mediastendedir.

BT’de kapsüle ve iyi sınırlı yumuşak doku kitlesi ile hemoraji,nekroz ve kistik görünüm mevcuttur.

Ultrason ve CT eşliğinde iğne aspirasyon tanı oranı artmaktadır. Yüzde 95 tanı başarısı elde edilmektedir.

Klinik ve radyolojik kuvvetle şüphelenilen olgularda total eksizyon tanıyı doğrular.

Timomalarda tedavi yöntemleri nelerdir?

Timomalar çok yavaş ve lokal (komşuluk) yolu ile yayılım yaptıklarından cerrahi tedaviden çok yarar görmektedir.

Cerrahi tedavi için : Minimal invazif yöntemler (Videotorakoskopik ve Robotik ameliyatlar) ve açık ameliyat (torakotomi veya sternotomi) yapılmaktadır

Noninvaziv ve invaziv timomada cerrahi rezeksiyon iyi prognoz için seçilecek tedavi yöntemidir.

Timoma Nedir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir? hakkındaki bu yazı akciğer kanseri cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kopyalanamaz.